Έργα Ενίσχυσης και Αντιστήριξης εδαφών (Γεωτεχνική Μηχανική)

Η εταιρεία μας μελετά και υλοποιεί έργα ενίσχυσης και αντιστήριξης εδαφών, εκεί που η αντοχή και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους είναι μειωμένη (μαλακό έδαφος, χαλαρά εδαφικά υλικά) ή όταν η περιοχή των έργων χαρακτηρίζεται από δυσμενείς Γεωλογικές και Γεωτεχνικές συνθήκες (κατασκευές σε περιοχές κατολισθήσεων, κατασκευές σε κεκλιμένα εδαφικά πρανή).

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων θεμελίωσης και αντιστήριξης (πασσαλότοιχοι, διάταξη αγκυρώσεων) πραγματοποιείται με την διεξαγωγή Ελαστοπλαστικής Ανάλυσης, την πλέον σύγχρονη, Μέθοδο των Παραμορφώσεων (DeformationAnalysis) με Πεπερασμένα Στοιχεία(FiniteElements). Τα έργα σχεδιάζονται με το εξειδικευμένο Λογισμικό πακέτο: PLAXIS PROFESSIONAL (PLAXISBV). Πραγματοποιείται Υπολογιστική Προσομοίωση του συστήματος Εδάφους-Κατασκευής (Soil-StructureSimulation) με επιβολή στατικής και δυναμικής φόρτισης (σεισμός) από όπου εξάγονται οι εκτιμώμενες παραμορφώσεις και μετακινήσεις. Με συγκεκριμένη Μεθοδολογία υπολογίζονται οι παράμετροι σχεδιασμού των Τεχνικών Έργων Θεμελίωσης και Αντιστήριξης.

Μερικά από τα οφέλη από τον Γεωτεχνικό Σχεδιασμό των Τεχνικών Έργων και Υποδομών με τις άνω Μεθόδους και την χρήση του Λογισμικού Πεπερασμένων Στοιχείων (FiniteElementMethod) είναι:

  1. Η Βελτιστοποίηση του Τεχνικού Σχεδιασμού των Έργων
  2. Η επίτευξη μεγαλύτερης Οικονομίας των Κατασκευών από την υπερ-διαστασιολόγηση που προκύπτει όταν δεν υπάρχει ακριβής σχεδιασμός του έργου
  3. η διερεύνηση της επίδρασης του σεισμού στο σύστημα Εδάφους-Κατασκευής
  4. η διερεύνηση της επίδρασης ενός ή περισσότέρων υπόγειων υδροφόρων (υπόγεια στάθμη νερού, υπόγεια ροή) στην μηχανική συμπεριφορά του Εδάφους-Κατασκευής
  5. Η αύξηση του Συντελεστή Ασφάλειας των Έργων

Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Υδρογεωλογία

Τα μέλη της εταιρείας Aquaterra διεξάγουν Γεωλογικές και Υδρογεωλογικές μελέτες για περισσότερα από 20 χρόνια σε διάφορους τομείς και κάτω από διαφορετικές γεωλογικές συνθήκες.

Στα πλαίσια της χαρτογράφησης εφαρμόζονται προηγμένες τεχνικές με τη χρήση του λογισμικού GIS (ArcGIS / ESRI).