Οι Υπηρεσίες Σύμβουλου της εταιρείας Aquaterra αφορούν:

  • τον σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή Έργων Προστασίας των Ακτών από την Διάβρωση,
  • την διερεύνηση των αιτιών τεχνικών αστοχιών σε Λιμενικές Υποδομές,
  • την εκπόνηση εξειδικευμένων Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών για την θεμελίωση τεχνικών έργων στο χερσαίο και θαλάσσιο Περιβάλλον.
  • την διεξαγωγή εξειδικευμένων υπολογιστικών προσομοιώσεων (2D/3D Simulations) υψηλής διακριτικής ικανότητας (Grid spacing<=1.0m) για τον σχεδιασμό τεχνικών μέτρων/έργων στις ακτές και στην θάλασσα
  • τεχνική υποστήριξη σε θέματα Παράκτιας Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
  • τεχνική υποστήριξη σε θέματα αποκατάστασης του παράκτιου περιβάλλοντος μετά από Φυσικές Καταστροφές