Η Χ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με διακριτικό τίτλο AquaTerra είναι μια Τεχνική εταιρεία Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Φορείς, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες.

Η εταιρεία, που έχει έδρα την Πάτρα, ιδρύθηκε το 2007, από έμπειρα στελέχη με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία εκπόνησης μελετών στα αντικείμενα της Γεωτεχνικής Μηχανικής, της Ακτομηχανικής, της Τοπογραφίας, της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Ο Διαχειριστής της Εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ έχει συμπληρώσει 25 έτη στο χώρο των μελετών και εφαρμογών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία Aquaterra είναι η πρώτη Ελληνική Εταιρεία που μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει Ήπια Έργα Προστασίας των Ακτών με βάση τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που διατυπώνονται στα κείμενα όλων των Διεθνών Φορέων και Οργανισμών από το 1993 έως σήμερα. Σε αυτό το πεδίο η εταιρεία παράγει προϊόντα Υψηλής Ποιότητας όπως είναι η δημιουργία Λογισμικού Παράκτιας Υδραυλικής (Simulation of Coastal Hydrodynamics /in-HouseSoftware) και η δημιουργία Καινοτόμων Μεθόδων Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργων Προστασίας από την Διάβρωση.

Η Aquaterra με εμπειρία πολλών ετών στο θέμα της αντιμετώπισης της διάβρωσης, απέκτησε σχετικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (2014).

Η παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών είναι ο βασικός στόχος της εταιρείας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την γνώση και την εξειδίκευση της εταιρείας στα πεδία δραστηριοποίησής της, ταυτόχρονα με την γνώση και την εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η ποιοτική εκπόνηση μελετών και η άρτια υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται με δοκιμασμένες Μεθόδους και Τεχνικές που διέπονται από αναλυτική τεκμηρίωση με πολλά παραδείγματα επιτυχημένων Εφαρμογών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συσσωρευμένη εμπειρία, το μεγάλο φάσμα υλοποιημένων εφαρμογών και έργων σε διάφορους τομείς και η καθετοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, την καθιστούν πρωτοπόρο στα πεδία ενασχόλησής της.

Η εταιρεία πραγματοποιεί

 • Μελέτες Έργων Προστασίας Ακτών από Διάβρωση με Ήπιες μεθόδους
 • Κατασκευή Ήπιων έργων Προστασίας και Ανάπλασης ακτών, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο παράκτιο και θαλάσσιο Περιβάλλον
 • Γεωτεχνικές Έρευνες σε εδαφικούς και βραχώδεις σχηματισμούς για τον έλεγχο της αντοχής του εδάφους,
 • Μελέτες θεμελίωσης κτιρίων και άλλων Τεχνικών κατασκευών
 • Μελέτες για την Ενίσχυση και την Αντιστήριξη εδαφών/βράχου
 • Αναλύσεις Ευστάθειας Πρανών με εξειδικευμένο λογισμικό (Ελαστοπλαστική Ανάλυση Παραμορφώσεων/Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων)
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης Υπηρεσίες Συμβούλου (Consulting) στα αντικείμενα:

 • της Ολοκληρωμένης προστασίας ακτών από την διάβρωση
 • της Ανάπλασης της παράκτιας ζώνης με εξειδικευμένη μεθοδολογία και υλικά
 • της Γεωτεχνικής μηχανικής

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας εξειδικεύονται στην εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων και καταγραφών της βυθομετρίας σε ποταμούς και στην θάλασσα

Η εταιρεία με επαγγελματική δεοντολογία, εμπιστευτικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα:

 • Μελετά την πλήρη αδειοδότηση τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων από την έρευνα μέχρι και την υλοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Παρέχει πλήρη υποστήριξη στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων που σχεδιάζει καθώς και στην μετέπειτα λειτουργίας τους
 • Στηρίζει το πελατολόγιο της και μετά την παράδοση του ζητούμενου έργου, οικοδομώντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης

Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας Aquaterra/Χ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ , είναι:

 • Διεπιστημονική προσέγγιση των Τεχνικών και Περιβαλλοντικών προβλημάτων με βάση τις πολλές, συναφείς επιστημονικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των στελεχών της
 • Η εξεύρεση και υλοποίηση δοκιμασμένων, αξιόπιστων, εφαρμόσιμων και οικονομικών λύσεων στους πελάτες της
 • Ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεχής ανανέωση του εξειδικευμένου Λογισμικού και του εξοπλισμού Η/Υ για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος με Υψηλές Προδιαγραφές
 • Η συγγραφή επιστημονικών εργασιών από τα στελέχη της εταιρείας που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και Βιβλία Διεθνούς Κυκλοφορίας
 • Η Διεθνής παρουσία με εκπόνηση μελετών σε Φορείς του εξωτερικού (Ηνωμένες Πολιτείες) σε συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα

Στο θέμα της Καινοτομίας (Ανάπτυξη νέου Λογισμικού και νέων Μεθόδων Περιβαλλοντικής Προστασίας) η εταιρεία AquaTerra αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη, επεξεργασία και ωρίμανση καινοτόμων μεθόδων και μεθοδολογιών. Οι ιδέες των στελεχών μας δοκιμάζονται έως να προκύψουν στοχευμένες & ολοκληρωμένες Υπηρεσίες με στόχο την παραγωγή Εφαρμοσμένης γνώσης. Τα προϊόντα αυτά των δράσεων Καινοτομίας εφαρμόζονται στις κύριες εφαρμογές της εταιρείας.

Οι ενέργειες όλων στελεχών της AquaTerra διέπονται από ήθος, διάθεση για συνεχή πρόοδο, ποιότητα και επαγγελματισμό.

Τα στελέχη της εταιρεία μας, μετά από πολυετείς διεκδικήσεις, την επιλογή και την επιμονή τους να ασχοληθούν με την εφαρμογή Ήπιων Μεθόδων Προστασίας των Ακτών από την Διάβρωση, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσαν αυτές οι ενέργειες, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τα όσα συμβαίνουν στον χώρο των Μελετών και των έργων σε σχέση με τις Ελληνικές διευθύνσεις κεντρικού σχεδιασμού λιμενικών έργων. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν και δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε κάποια στιγμή να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται μόνο Ηπια έργα στην Χώρα μας για την αντιμετώπιση της Διάβρωσης.