Ποιότητα για την εταιρεία Χ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕσημαίνει μελέτες και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που να καλύπτουν και να ξεπερνούν τα αιτήματα ακόμη και των πιο απαιτητικών πελατών, υποστηρίζοντας τους ταυτόχρονα και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Όλοι μαζί η Διοίκηση και τα στελέχη, έχουν την πεποίθηση ότι η Πολιτική του συστήματος Ποιότητας της εταιρείας είναι μία σταθερή αξία και αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο για την εκπλήρωση του οράματος για την ανάπτυξη και εξέλιξη, σύμφωνα με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Η εταιρεία δεσμεύεται για:

  • Την ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας την πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη και την μέγιστη αποδοτικότητα για την εταιρεία.
  • Τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της στην αγορά και την περαιτέρω εξειδίκευσή της στον τομέα των μελετών και των εξειδικευμένων Έργων
  • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για τις επιδόσεις της εταιρείας και της συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησής τους.
  • Την ορθολογική διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και την αξιοποίηση της διατιθέμενης τεχνολογίας στην παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών.
  • Την άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού και την παρότρυνση για διαρκή βελτίωση προς τους συνεργάτες της.
  • Την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα σε όλο το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει.

 

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τους αναγνωρισμένους φορείς DQS και IQNet