Η Γεωτεχνική Μελέτη εκπονείται από ειδικούς επιστήμονες Γεωτεχνικούς Μηχανικούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντοχή του εδάφους στην ανάληψη φορτίων. Η Γεωτεχνική Μελέτη περιλαμβάνει εξειδικευμένους υπολογισμούς για τον έλεγχο της αντοχής και την παραμόρφωσης του εδάφους υπό συνθήκες φόρτισης.

Με δεδομένη την επέκταση της οικιστικής δραστηριότητας εκτός των ορίων των Πόλεων, και την κατασκευή ενός κτιρίου να αποτελεί πολυετή επένδυση, η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης καθίσταται αναγκαία για την ασφαλή θεμελίωση στο έδαφος, το δε κόστος της μελέτης αντιπροσωπεύει μόλις το 0.5-1% του κόστους κατασκευής για μία συνήθη κατοικία.

Από την Aquaterra εκπονούνται Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
• Έλεγχος αντοχής του εδάφους για την θεμελίωση κτιρίων και άλλων Τεχνικών Έργων
• Αντιστήριξης εδαφών με τοίχους (απλή αντιστήριξη) ή άλλες εξειδικευμένες Μεθόδους

Δείτε τι μπορεί να συμβεί εξαιτίας έντονων κλιματικών συνθηκών (video):

Απαιτείται επικαιροποίηση μελετών παλαιότερων τεχνικών κατασκευών υψηλής ιστορικής ή πολιτισμικής σημασίας. 

 

Τέτοιοι εξειδικευμένοι υπολογισμοί αφορούν:

• Ανάλυση της Ευστάθειας φυσικών ή τεχνητών πρανών και σχεδιασμού τεχνικών μέτρων σταθεροποίησης,
• Ανάλυση της Ευστάθειας, για κατολισθήσεων

Στάδια Εκπόνησης Γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης:
• Αρχικά γίνεται αυτοψία στην περιοχή των έργων Από ειδικευμένους Γεωλόγους και Γεωτεχνικούς Μηχανικούς της εταιρείας
• Πραγματοποιείται Γεωτεχνική Έρευνα Υπεδάφους με την δειγματοληψία εδαφικών δειγμάτων από διάφορα βάθη ενώ συγχρόνως πραγματοποιούνται δοκιμές αντοχής πεδίου (in-situ δοκιμές) σε συνάρτηση με το βάθος έρευνας.
• Ακολουθεί Εργαστηριακή ανάλυση των εδαφικών ή βραχωδών δειγμάτων σε πιστοποιημένο εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής.

• Αξιολογούνται τα αποτελέσματα του πεδίου και του εργαστηρίου και Συντάσσεται η Γεωτεχνική Μελέτη που περιλαμβάνει στάδια επεξεργασίας και Ανάλυσης. Υπολογίζεται η Φέρουσα Ικανότητα του εδάφους στην ανάληψη φορτίου. Προτείνεται το βέλτιστο βάθος θεμελίωσης. Σχεδιάζονται τα απαιτούμενα έργα βελτίωσης και ενίσχυσης του εδάφους, είτε για την ανάληψη φορτίων θεμελίωσης είτε για την αποκατάσταση της ευστάθειας στα πρανή.

Η Aquaterra εκτός της συνήθους Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης, εκπονεί σε όλες τις μελέτες εξειδικευμένη Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων με το εξειδικευμένο Λογισμικό ελαστοπλαστικής Ανάλυσης του εδάφους με την χρήση Πεπερασμένων Στοιχείων (Μ.Π.Σ.) που διαθέτει (PLAXIS PROFESSIONAL, PLAXIS BV).

 

Η Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου με το εξειδικευμένο Λογισμικό της εταιρείας. Στα πλαίσια της Γεωτεχνικής αυτής Ανάλυσης:

 • Δημιουργείται Γεωμηχανικό μοντέλο σε επιλεγμένη γεωλογική διατομή, για τον έλεγχο των προβλεπόμενων τάσεων και παραμορφώσεων εδάφους/βράχου
 • Εισάγονται τα επιφανειακά φορτία, σημειακά και διανεμημένα
 • Εισάγονται οι γεωτεχνικές ενότητες (γεωλογική στρωματογραφία) με επιλεγμένες ιδιότητες μηχανικής αντοχής και παραμορφωσιμότητας
 • Σχεδιάζονται τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως: τοίχοι αντιστήριξης, γεωτεχνικά φίλτρα, ομάδες αγκυρίων, γεωσυνθετικές μεμβράνες εδαφικής ενίσχυσης κλπ
 • Εισάγεται η υπόγεια στάθμη νερού στην επιφάνεια της εξεταζόμενης διατομής
 • Σχεδιάζεται ο κάναβος των Πεπερασμένων Στοιχείων στην διατομή ελέγχου με κατάλληλη πύκνωση στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος
 • Πραγματοποιείται διακριτοποίηση των σταδίων της Ανάλυσης σύμφωνα με την αλληλουχία των κατασκευαστικών φάσεων
 • Πραγματοποιείται η επίλυση κάθε επιμέρους σταδίου της διατομή ελέγχου με τα εισαγόμενα Γεωτεχνικά δεδομένα σε στατική ή δυναμική Ανάλυση (σεισμός)
 • Εξάγεται για κάθε στάδιο η τιμή του Συντελεστή Ευστάθειας (F.S.)

Οφέλη:

 • Πιστοποιείται η ικανότητα του εδάφους να αναλάβει τα φορτία (στατικά, δυναμικά) οποιαδήποτε κατασκευής. Σε περίπτωση μειωμένης εδαφικής αντοχής σχεδιάζονται τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα αύξησης της αντοχής του εδάφους,
 • Επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της ασφάλειας των Τεχνικών Έργων,
 • Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους των κατασκευών από τις άσκοπες δαπάνες υπερδιαστασιολόγησης του φέροντα οργανισμού των κατασκευών,
 • Επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός ενδεδειγμένων Τεχνικών Λύσεων και Αποφεύγεται ο σχεδιασμός ακατάλληλων τεχνικών έργων στις περιπτώσεις μειωμένης ευστάθειας πρανών (συνήθεις τοίχοι σε επικλινές έδαφος)