Η μελέτη και η κατασκευή Έργων Προστασίας από την Διάβρωση και η Ανάπλαση των Ακτών, γίνεται από το γραφείο μας, αποκλειστικά με Ήπιες Μεθόδους και σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Ακτές (European Code of Conduct for Coastal Zones, UNEP, 1999, σχετικά κείμενα:  http://ec.europa.eu/environment/iczm/background.htm).

Οι Ήπιες Μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι απόλυτα συμβατές με την αρχή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ICZM) που αποτελεί και Ευρωπαϊκό πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Ακτών καθώς δεν εμποδίζονται δραστηριότητες που σχετίζονται με την φυσική λειτουργία της ακτής.

Προστασία και Ανάπλαση Ακτής

Η ήπια μέθοδος προστασίας της ακτής που εφαρμόζει η Aquaterra (Τεχνική Διάταξη Προστασίας και Ανάπλασης Ακτής με ύφαλες κατασκευές) έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Πρόκειται για σύστημα ύφαλων στοιχείων μικρού σχετικά μήκους που τοποθετούνται πλησίον της ακτογραμμής.
  • Η βασική λειτουργία στηρίζεται στην διαχείριση της ενέργειας στην παράκτια ζώνη.
  • Η Μέθοδος προκαλεί την σταδιακή σταθεροποίηση της ακτής και αποτρέπει την διάβρωση.
  • Η μέθοδος ευνοεί την ανανέωση των υδάτων, την απρόσκοπτη κυκλοφορία των παράκτιων ιζημάτων και την διασπορά των ρύπων που καταλήγουν στις ακτές.

Πλεονεκτήματα Ήπιας Μεθόδου προστασίας από την διάβρωση έναντι των άλλων συμβατικών «σκληρών» μεθόδων προστασίας των ακτών (τοίχους, κυματοθραύστες λιθορριπών – ογκολίθων κλπ) :

  • Εξασφάλιση ακτής φιλικής προς τον άνθρωπο. Παράγει ακτή με απολύτως ίδια χαρακτηριστικά προς τις φυσικές αμμώδεις ακτές
  • Αντιμετωπίζει το φαινόμενο της διάβρωσης, χωρίς να το μεταθέτει σε άλλο τμήμα της ακτής.
  • Η μέθοδος είναι Περιβαλλοντικά φιλική. Δεν αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου. Η υλοποίηση της μεθόδου γίνεται αποκλειστικά με ανθρώπινο δυναμικό (δύτες, ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες). Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελάχιστη. Δεν γίνεται χρήση μηχανημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον (πλωτές εξέδρες, γερανοί κλπ).
  • Η μέθοδος δεν διακόπτει την κυκλοφορία του νερού στην παράκτια ζώνη. Ευνοεί τον καθαρισμό των ρύπων και δεν διακόπτει την κυκλοφορία του νερού παράλληλα ή εγκάρσια προς την ακτή. Δεν δημιουργεί συνθήκες αυξημένης ρήχωσης και συνθήκες «κλειστής λεκάνης», όπως συμβαίνει με τις παραδοσιακές κατασκευές προβόλων και κυματοθραυστών
  • Δεν απαιτείται συντήρηση της κατασκευής
  • το κόστος μελέτης και κατασκευής είναι πολύ μικρότερο (1/2 έως το 1/5) σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο προστασίας της ακτής

Η εφαρμογή του συστήματος δεν προκαλεί κανενός είδους όχληση, ακόμη και κατά το χρόνο της τοποθέτησης. Οι λουόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ακτή χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο, τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος. Δεν δημιουργούνται επικίνδυνοι στροβιλισμοί για τους κολυμβητές, ούτε κίνδυνοι τραυματισμού κοντά στις κατασκευές.

 

Ο χρόνος κατασκευής είναι σημαντικά μικρότερος εκείνου των συμβατικών κατασκευών.
Η υλοποίηση του Συστήματος Προστασίας σε μήκος 1 Km ακτής απαιτεί χρόνο μικρότερο των 60 ημερών.

 

Βλέπε περισσότερα στο «Προστασία Ακτών από Διάβρωση και Ανάπλαση Ακτών