Η επιστημονική ομάδα της εταιρείας μας διαθέτει 25ετή εμπειρία στην εκπόνηση Γεωλογικών ερευνών και μελετών καθώς και στην διενέργεια Γεωφυσικών μεθόδων διερεύνησης του υπεδάφους. Η εμπειρία των στελεχών μας βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπόνησης

  • Μελετών Υδρογεωλογίας & ανόρυξης υδρογεωτρήσεων ανά την Ελληνική Επικράτεια,
  • Ερευνών και Μελετών τεχνικών έργων υποδομών,
  • Μελετών για την Προστασία των ακτών από την διάβρωση
  • Ερευνών και Μελετών για την χαρτογράφηση και τον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών
  • Εξειδικευμένων Γεωφυσικών ερευνών διερεύνησης του υπεδάφους, στα πλαίσια μεγάλων τεχνικών έργων (ΜΕΤΡΟ Αθηνών) και έρευνας σε αρχαιολογικούς χώρους (Πελοπόννησο, Κρήτη, Χαλκιδική).

 Οι Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες πραγματοποιούνται στα πλαίσια εκπόνησης:

  • Μελετών οδοποιίας και άλλων έργων υποδομής
  • Ερευνών και μελετών για την διάβρωση των ακτών
  • Μελετών σε έργα προστασίας του Περιβάλλοντος (εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων –ΧΥΤΥ-, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων)
  • Ερευνών και μελετών για την σταθεροποίηση εδαφικών/βραχωδών πρανών και τον έλεγχο κατολισθήσεων
  • Μελετών Διαχείρισης Υδατικών Πόρων