1. Αρχικά, αμέσως μετά την διαπίστωση της διάβρωσης μίας ακτής σύμφωνα με τον Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ Α 285): Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις, άρθρο 12, παρ.1, απαιτείται μία Τοπογραφική-Βυθομετρική Αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τρισδιάστατο μοντέλο του θαλάσσιου πυθμένα.
  2. Στην συνέχεια συλλέγονται στοιχεία του υδροδυναμικού καθεστώτος, των καιρικών συνθηκών και του κλίματος της μελετώμενης περιοχής. Γίνεται η χρήση υπολογιστικών/ αριθμητικών μοντέλων για τον υπολογισμό των κυματικών μεγεθών στην ακτή εφαρμογής, την προσομοίωση του πεδίου ροής στην παράκτια ζώνη μελέτης και τον υπολογισμό των μετακινούμενων φερτών υλικών στην ευρύτερη Παράκτια Ζώνη.
  3. Προσομοιώνεται η λειτουργία των προτεινόμενων ήπιων έργων Προστασίας της ακτής (Μελέτη Έργου Προστασίας της Ακτής) από τον ακτομηχανικό, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη διάταξη για την προστασία της ακτής (Ακτομηχανική μελέτη).
  4. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται στην Περιβαλλοντική μελέτη που συνοδεύει το έργο σύμφωνα με τον N. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011
  5. Τα τελικά σχέδια και όλες οι ανωτέρω μελέτες καταθέτονται στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου προκειμένου για την προώθησή τους στις συναρμόδιες υπηρεσίες και την τελική αδειοδότηση των έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιοχής μελέτης.