Η μελέτη και η κατασκευή Έργων Προστασίας από την Διάβρωση και η Ανάπλαση των Ακτών, γίνεται από το γραφείο μας αποκλειστικά με Ήπιες Μεθόδους και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Ακτές (European Code of Conduct for Coastal Zones, UNEP, 1999). 

Οι Ήπιες Μέθοδοι που εφαρμόζει η εταιρεία μας είναι δοκιμασμένες και απόλυτα συμβατές με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ/ICZM) που αποτελεί και Ευρωπαϊκό πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Ακτών. Η ΟΔΠΖ αφορά την διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράκτια ζώνη ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών, τις Τοπικές Κοινωνίες και του φυσικού Περιβάλλοντος.

Από την εταιρεία μας εκπονείται το σύνολο των Ακτομηχανικών, Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Μελετών που αφορούν την Προστασία από την Διάβρωση και την Ανάπλαση των Ακτών. Γίνεται η χρήση υπολογιστικών/αριθμητικών μοντέλων για τον υπολογισμό των κυματικών μεγεθών στην ακτή εφαρμογής, την προσομοίωση του πεδίου ροής στην παράκτια ζώνη μελέτης και τον υπολογισμό των μετακινούμενων ιζημάτων-φερτών υλικών στην ευρύτερη Παράκτια Ζώνη.

Η ήπια μέθοδος προστασίας της ακτής που εφαρμόζει η εταιρεία Aquaterra (Τεχνική Διάταξη Προστασίας και Ανάπλασης Ακτής με ύφαλες κατασκευές) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Πρόκειται για σύστημα ύφαλων στοιχείων μεταβλητού μήκους και πλάτους που τοποθετούνται πλησίον της ακτογραμμής.

2. Η βασική λειτουργία των έργων στηρίζεται στην διαχείριση της κυματικής και ρευματικής ενέργειας στην παράκτια ζώνη προς όφελος της ακτής.

3. Η Μέθοδος προκαλεί την σταδιακή σταθεροποίηση της ακτής και τον έλεγχο των παραγόντων που προκαλούν την διάβρωση.

4. Η Μέθοδος ευνοεί την ανανέωση των υδάτων και την ωφέλιμη διασπορά των ρύπων σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές παράκτιες κατασκευές που εμποδίζουν την ανανέωση των υδάτων και την κίνηση των θαλάσσιων ιζημάτων.

5. Πρόκειται για μια αναβαθμισμένη Ήπια Μέθοδο Προστασίας από την Διάβρωση με βάση την γνώση και την εμπειρία της μελετητικής ομάδας από εφαρμογές των τελευταίων 20 ετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6. Για την κατασκευή του έργου δεν γίνονται εκσκαφές στον θαλάσσιο πυθμένα, δεν προκαλείται αναμόχλευση των υλικών του θαλάσσιου πυθμένα κατά την κατασκευή, δεν γίνεται ρίψη ποσοτήτων λίθων/ογκολίθων στην ακτή και την θάλασσα με ανεπιθύμητες, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου Αquaterra έναντι των άλλων συμβατικών, «σκληρών» μεθόδων-έργων προστασίας των ακτών (τοίχους, κυματοθραύστες λιθορριπών – ογκολίθων κλπ):

1. Εξασφάλιση ακτής φιλικής προς τον άνθρωπο.

2. Αντιμετωπίζει το φαινόμενο της διάβρωσης, χωρίς να το μεταθέτει σε άλλο τμήμα της ακτής.

3. Παράγει ακτή με απολύτως ίδια χαρακτηριστικά προς τις φυσικές αμμώδεις ακτές.

4. Η μέθοδος είναι Περιβαλλοντικά φιλική. Δεν αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου. Η υλοποίηση της μεθόδου γίνεται αποκλειστικά με ανθρώπινο δυναμικό (δύτες, ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι  εργάτες). Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελάχιστη. Δεν γίνεται χρήση μηχανημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον (πλωτές εξέδρες, γερανοί κλπ).

5. Η μέθοδος δεν διακόπτει την κυκλοφορία του νερού στην παράκτια ζώνη.

6. Δεν απαιτείται συντήρηση της κατασκευής.

7. Το κόστος μελέτης και κατασκευής είναι πολύ μικρότερο (1/2 έως το 1/3) σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο προστασίας της ακτής.

8. Η εφαρμογή του συστήματος δεν προκαλεί κανενός είδους όχληση, ακόμη και κατά το χρόνο της υλοποίησης. Οι λουόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ακτή χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Δεν δημιουργούνται επικίνδυνοι στροβιλισμοί για τους κολυμβητές, ούτε κίνδυνοι τραυματισμού κοντά στις κατασκευές.

9. Ο χρόνος κατασκευής είναι σημαντικά μικρότερος εκείνου των συμβατικών κατασκευών. Η υλοποίηση του Συστήματος Προστασίας σε μήκος 1Km ακτής απαιτεί χρόνο μικρότερο των 60 ημερών.

10. Ευνοεί τον καθαρισμό των ρύπων χωρίς τις ανεπιθύμητες συνθήκες «ρήχωσης» ή κλειστής λεκάνης των παραδοσιακών λιμενικών κατασκευών (έξαλλων προβόλων/κυματοθραυστών).